10 August 2020 The Irish Film & Television Network
     
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | Meangadh Fíbín/Fíbín Media
Company:
Meangadh Fíbín/Fíbín Media
Position:
Production/Office Manager
Location:
Galway
Contact:
Darach Ó Tuairisg
Address:
An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 A8W9
Phone:
091 505855
Date Posted:
June 19th
Email:
darach @ fibinmedia.ie

«Back To Jobs
 

Meangadh Fíbín ag iarraidh dhá phost a líonadh – Fíbín Media wishes to fullfill two roles

Production/Office Manager –Fíbín Media

Connemara-based young people’s production company Fíbín Media are looking for a new Production/Office Manager to work across their slate of projects.

Summary of the Role:

Reporting directly to the CEO, as Production/Office Manager you will work alongside the team on managing and developing the company’s slate of TV productions.

Responsibilities:

 • Time management of personel.
 • Check in with relevant departments to ensure they are keeping on schedule and communicate any changes in progress to the necessary responsible persons.
 • Take detailed notes during meetings between departments and follow up on action items.
 • Ensure schedules are maintained and up to date for departmental review.
 • Help schedule reviews and other key milestone events for departments.
 • Track each department’s assignment through to completion and ensure deadlines are met.
 • Keep open lines of communication with and between the crew, supervisors, managers and coordinators in other departments.
 • Liaise with other departments to resolve any issues that may arise.
 • Effectively communicate priorities, issues, and pertinent production information to crew.

Person Specification:

 • Fluency in Irish is required.
 • Experience in production environment is necessary, children’s tv preferably.
 • Excellent knowledge of Microsoft Office is required as well as writing and administrative skills.
 • Must be able to work in a high-pressure environment and work on own initiative.
 • Must be extremely organised and have excellent time-management skills.
 • Should be comfortable working in an environment to tight deadlines.
 • Excellent communication and interpersonal skills and he/she needs to be a team player to achieve results.

Please send CV and Cover Letter outlining your reason for applying to Send Message">darach @ fibinmedia.ie

Deadline: Friday 26 July 2019

Bainisteoir Léiriúcháin/Oifige –Meangadh Fíbín 

Tá Meangadh Fíbín, comhlacht léiriúcháin cláir do dhaoine óga atá lonnaithe i gConamara, ag lorg iarratais ar phost mar Bhainisteoir Léiriúcháin/Oifige chun obair ar a réimse cláir.

Achoimre ar an Ról:

Ag tuairisciú go díreach chuig an príomhfheidhmeannach, mar Bhainisteoir Léiriúcháin/Oifige beidh tú ag obair i dteannta foireann an chomhlachta, ag bainistiú agus ag forbairt réimse cláir an chomhlachta.

Freagrachtaí:

 • Bainistiú ama na foirne.
 • Súil a choinneáil ar ranna éagsúla chun a chinntiú go bhfuil siad ag coinneáil leis an sceideal agus aon athruithe i ndul chun cinn a chur in iúl don té atá freagrach.
 • Nótaí mionsonraithe a thógáil le linn cruinnithe idir ranna éagsúla agus leanúint suas ar an méid atá le déanamh.
 • A chinntiú go gcoinnítear le sceidil agus iad a bheith cothrom le dáta le haghaidh athbhreithniú rannach.
 • Cúnamh a thabhairt athbhreithniú na ranna a chur sa sceideal agus aon dátaí tábhachtacha eile.
 • Súil a choinneáil ar thograí gach roinn go dtí an deireadh agus a chinntiú go mbaintear amach spriocdhátaí.
 • An chumarsáid a choinneáil gníomhach le agus idir an criú, maoirseoirí, bainisteoirí agus comhordaitheoirí i ranna eile.
 • Aon fhadhbanna a thagann chun cinn idir ranna a phlé agus réiteach a fháil orthu.
 • Cumarsáid éifeachtach leis an gcriú maidir le tosaíochtaí, saincheisteanna agus aon eolas léiriúcháin ábhartha eile.

Príomhscileanna/Inniúlachtaí:

 • Ní mór líofacht sa Ghaeilge a bheith agat.
 • Ní mór taithí a bheith agat i gcúrsaí léiriúcháin, cláir do dhaoine óga mar bhuntáiste.
 • Ardscileanna ríomhaireachta agus eolas ar Microsoft Office ag teastáil chomh maith le scileanna scríbhneoireachta agus riaracháin.
 • Ní mór duit a bheith in ann obair i dtimpeallacht a mbíonn ort obair faoi bhrú ann ó am go chéile, agus a bheith in ann obair as do stuaim féin chomh maith.
 • Ní mór duit a bheith an-eagraithe agus sárscileanna bainistiú ama a bheith agat.
 • A bheith compordach ag obair i dtimpeallacht oibre ina mbíonn spriocdhátaí dúshlánacha le baint amach ann go rialta.
 • Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta den scoth agus ní mór dó/di  a bheith in ann obair mar chuid d’fhoireann chun torthaí a bhaint amach

Seol isteach CV agus Litir Chumhdaigh le do thoil, ag déanamh cur síos ar an gcúis a bhfuil tú ag cur isteach ar an bpost seo chuig Send Message">darach @ fibinmedia.ie

Spriocdháta: Dé hAoine 26 Iúil 2019

Producer

Fíbín Media are looking for a producer with an interest in children’s tv. Fluency in Irish is required. Contact us outlining your reason for applying via the e-mail address above.

Léiritheoir

Tá Meangadh Fíbín sa tóir ar  Léiritheoir le suim i gcláir do dhaoine óga. Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarrthóirí. Déan teagmháil linn trí ríomhphost ag an seoladh thuas, ag déanamh cur síos ar an gcúis a bhfuil tú ag cur isteach ar an bpost seo.


Apply Now / Email: darach @ fibinmedia.ie

Deadline: July 26th

www.fibinmedia.ie


Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
Film & TV Co-ordinator
Wexford County Council   Deadline: August 10th
Taithí Oibre Le TG4
TG4   Deadline: 14 Lúnasa 2020
Freelance Marketing & Sales Strategist
oneMILE Studio ltd.   Deadline: August 30th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter